فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي
فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي

فیلتر ممبران ۷۵ گالن

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.

توضیحات

فیلتر ممبران

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر
نیز از این مقدار بزرگتر هستند

فیلتر ممبران 75 گالن - فرایند آب پارسیان
فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي
فيلتر ممبران دستگاه تصفيه آب خانگي

فیلتر ممبران ۷۵ گالن

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.

توضیحات

فیلتر ممبران

فیلتر ممبران یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر
نیز از این مقدار بزرگتر هستند