فیلتر پست کربن

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر پست کربن  پر شده از دانه های کربنی است. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود بو و  طعم آب مصرفی می شود.

توضیحات

فیلتر پست کربن  پر شده از دانه های کربنی بوده و فقط در دستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می شود. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود. نوع مرغوب آن  ساخت تایوان ومعمولا دارای پوسته ی به رنگ سفید روشن و کمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی های معتبر می باشد.

فیلتر پست کربن - فرایند آب پارسیان

فیلتر پست کربن

تماس بگیرید

در انبار

فیلتر پست کربن  پر شده از دانه های کربنی است. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود بو و  طعم آب مصرفی می شود.

توضیحات

فیلتر پست کربن  پر شده از دانه های کربنی بوده و فقط در دستگاه هایی با سیستم RO بعنوان فیلتر پنجم و بعد از مخزن ذخیره مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر تاثیرات ناشی از ماندگاری اب در داخل مخزن را از بین برده و باعث بهبود طعم آب مصرفی می شود. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود. نوع مرغوب آن  ساخت تایوان ومعمولا دارای پوسته ی به رنگ سفید روشن و کمی براق بدون لکه و تیرگی، ساخت کمپانی های معتبر می باشد.